Bestel nu en ontvang 20% korting bij het toevoegen van producten aan je winkelwagen.

Bestel nu en ontvang 20% korting bij het toevoegen van producten aan je winkelwagen.

Algemene voorwaarden

1 Algemene bepalingen

1.1 Welkom bij Comm.V CH4 (BB Naturas)! Wij zijn een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie en verkoop van gezondheidsproducten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat we doen bij Comm.V CH4 (BB Naturas), inclusief maar niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tussen ons en onze klanten, die we hierna aanduiden als “Klant”.

1.3 Als wij van deze voorwaarden afwijken, moet dit schriftelijk gebeuren en uitdrukkelijk tussen ons en de klant worden overeengekomen.

1.4 Wij wijzen eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd worden verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. We zullen dan de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die zo veel mogelijk overeenkomen met de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen.

1.6 Indien wij op enig moment nalaten nakoming van een of meer bepalingen van de overeenkomst, waaronder de bepalingen van deze algemene voorwaarden, te verlangen, laat dat onverlet ons recht om op een later tijdstip alsnog nakoming door de klant te verlangen.

1.7 Deze algemene voorwaarden gelden niet als wij daarvan afwijken in de overeenkomst tussen ons en de klant.

2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

2.1 Bij Comm.V CH4 (BB Naturas) doen we ons best om de beste aanbiedingen te doen aan onze klanten, maar al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij we uitdrukkelijk anders vermelden in de aanbieding.

2.2 Een contract komt pas tot stand wanneer wij en onze klant dit schriftelijk overeenkomen.

2.3 Als we eenmaal een overeenkomst hebben, kan deze alleen worden gewijzigd als we dit schriftelijk met de Klant overeenkomen. We kunnen bijvoorbeeld alleen schriftelijk instemmen met wijzigingen in de hoeveelheid of prijs van de producten of diensten die we leveren.

3 Prijzen en betaling.

3.1 Prijzen en btw. Alle door Comm.V CH4 (BB Naturas) genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Betalingen zijn inclusief BTW en/of andere heffingen.

3.2 Aanvullende goederen, werken en diensten. De prijzen gelden alleen voor de met name genoemde goederen, diensten en werken in het contract.

Alle door Comm.V CH4 (BB Naturas) geleverde bijkomende zaken, verrichte werkzaamheden en/of verrichte diensten worden afzonderlijk in rekening gebracht tegen de prijzen zoals die gelden op de dag van levering en/of dienstverlening.

3.3 Prijswijzigingen. De door Comm.V CH4 (BB Naturas) opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren die van toepassing zijn op het moment van de prijsopgave.

Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Comm.V CH4 (BB Naturas) gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

3.4 Betalingstermijn. Alle facturen moeten door de Klant worden betaald in overeenstemming met de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden.

Bij gebreke van dergelijke voorwaarden dient de Klant binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

3.5 Standaard. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Klant van rechtswege in verzuim.

De Klant is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, onverminderd zijn overige verplichtingen.

3.6 Kosten van inzameling. Incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van Opdrachtgever met een minimum van € 250,-.

3.7 Volgorde van betaling

Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

4 Klachten

4.1 Bezwaar tegen factuur

Indien de Klant bezwaar maakt tegen een factuur van Comm.V CH4 (BB Naturas), dient hij dit binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de Klant te melden. Indien de Klant niet tijdig reclameert, vervalt haar aanspraak op correctie van de factuur.

4.2 Gevolgen van een klacht. Een klacht van de Klant schort zijn betalingsverplichtingen niet op. Dit betekent dat de Klant ondanks het bezwaar de factuur binnen de overeengekomen termijn moet betalen.

4.3 Onderzoeksplicht van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de goederen, diensten en werken onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken op zichtbare gebreken. Indien zichtbare gebreken worden geconstateerd, dient de Klant binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk te reclameren bij Comm.V CH4 (BB Naturas).

4.4 Garanties en klachtenprocedure. Naast de verplichting van de Klant om tijdig te reclameren in geval van zichtbare gebreken, kan de Klant ook aanspraak maken op garanties gegeven door Comm.V CH4 (BB Naturas). Hiervoor geldt de klachtenprocedure die is opgesteld door Comm.V CH4 (BB Naturas) en beschikbaar is op de website.

4.5 Bewijslast bij klachten. In geval van een klacht van de Klant rust de bewijslast dat de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden op haar. Indien Comm.V CH4 (BB Naturas) de klacht gegrond acht, zal zij overgaan tot reparatie of vervanging van het geleverde.

4.6 Verjaringstermijn. Een claim van de Klant is alleen geldig als deze binnen een redelijke termijn wordt ingediend. Een redelijke termijn wordt niet genoemd in de wet, maar in de praktijk wordt een periode van 2 maanden na ontdekking van het defect als redelijk beschouwd. Claims die na deze periode worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

5 Ontbinding en beëindiging

5.1 Oplossing door Comm.V CH4 (BB Naturas). Comm.V CH4 (BB Naturas) kan, zonder uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, haar overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

de Klant surseance van betaling of faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of beslag op enig deel van zijn vermogen wordt gelegd;

de Klant onder bewind of curatele wordt gesteld;

de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken ten aanzien van de Klant;

de Klant zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, besluit tot liquidatie, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest of zijn bedrijf overdraagt of fuseert;

de Klant één of meer verplichtingen uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

5.2 Gevolgen van ontbinding. Als gevolg van de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Comm.V CH4 (BB Naturas) toekomende rechten bij tekortkoming in de nakoming door de Klant, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

5.3 Beëindiging door de partijen. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door een bepaalde prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

Als de partijen geen opzegtermijn zijn overeengekomen, moet een redelijke opzegtermijn in acht worden genomen.

Comm.V CH4 (BB Naturas) is in dat geval nimmer gehouden tot schadevergoeding wegens opzegging.

6. Beëindiging of opschorting van de overeenkomst

6.1 Indien door overmacht nakoming van de overeenkomst zonder tekortkoming voor Comm.V CH4 (BB Naturas) niet mogelijk is, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.2 Definitie van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert en die niet aan Comm.V CH4 (BB Naturas) kan worden toegerekend. Voorbeelden zijn stakingen en ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen en transportstoringen. Beide komen voor bij Comm.V CH4 (BB Naturas) en bij haar leveranciers.

6.3 Gedeeltelijke nakoming. Indien Comm.V CH4 (BB Naturas) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren. De Klant is verplicht deze factuur te betalen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

6.4 Beroep op overmacht na vervaldatum. Comm.V CH4 (BB Naturas) heeft het recht zich op overmacht te beroepen, ook indien de niet toerekenbare omstandigheid die nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Beperking van aansprakelijkheid. Comm.V CH4 (BB Naturas) is niet aansprakelijk voor schade behalve in de gevallen beschreven in dit artikel.

7.2 Uitsluiting van indirecte schade. Comm.V CH4 (BB Naturas) is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3 Beperking van directe schade. Comm.V CH4 (BB Naturas) is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot een bedrag gelijk aan de uit hoofde van de overeenkomst aan Klant gefactureerde of te factureren bedragen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, met een maximum van € 25.000,-.

7.4 Voorwaarden voor aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Comm.V CH4 (BB Naturas) ontstaat slechts indien Klant Comm.V CH4 (BB Naturas) schriftelijk en deugdelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Comm.V CH4 (BB Naturas) ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

7.5 Overmacht. Comm.V CH4 (BB Naturas) is niet aansprakelijk indien een storing het gevolg is van overmacht.

7.6 Uitzondering op beperkingen. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Comm.V CH4 (BB Naturas) of haar leidinggevende ondergeschikten.

7.7 Verjaringstermijn. Iedere aansprakelijkheid van Comm.V CH4 (BB Naturas) vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment dat de schade zich heeft voorgedaan, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid van Comm.V CH4 (BB Naturas) in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest verband houdt.

8 Schadeloosstelling

8.1 Schadeloosstelling voor niet-nakoming van verplichtingen. De Klant vrijwaart Comm.V CH4 (BB Naturas) voor alle mogelijke aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet nakomen door de Klant van de op de Klant rustende verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

8.2 Schadevergoeding in geval van schade. De Klant vrijwaart Comm.V CH4 (BB Naturas) voorts voor aanspraken van derden ter zake van schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht. Indien Opdrachtgever door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor Opdrachtgever en/of de derde Comm.V CH4 (BB Naturas) (mede) aansprakelijk kan of zal houden, zal Opdrachtgever binnen 8 dagen na de aanspraak van de derde dit schriftelijk melden aan (Bedrijfsnaam).

8.3 Schaderegeling. De Klant zal dergelijke vorderingen slechts in overleg met Comm.V CH4 (BB Naturas) afwikkelen op straffe van verval van de aanspraken van de Klant jegens Comm.V CH4 (BB Naturas).

9 Vertrouwelijkheid

9.1 Partijen erkennen het vertrouwelijke karakter van de informatie die zij uit hoofde van de Overeenkomst van elkaar ontvangen. Ze verbinden zich ertoe alle vertrouwelijke informatie geheim te houden en uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd verstrekt.

9.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie, in welke vorm dan ook, die door een der partijen als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk van aard is.

9.3 Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie en deze niet aan derden bekend maken, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien zij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

9.4 De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

9.5 Indien een partij verplicht is informatie te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld aan een overheidsinstantie of een regelgevende instantie, zal de betreffende partij de andere partij hiervan onverwijld in kennis stellen, tenzij een wettelijke vereiste de betreffende partij verbiedt de andere partij in kennis te stellen.

9.6 In geval van schending van de geheimhoudingsplicht is de schendende partij aansprakelijk voor de schade die de andere partij hierdoor lijdt.

10 Geschillen en toepasselijk recht.

10.1 Geschillenbeslechting. Indien er geschillen ontstaan tussen de Klant en Comm.V CH4 (BB Naturas) die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Gent. Beide partijen conformeren zich aan de uitspraak van deze rechtbank.

10.2 Toepasselijk recht. Op alle overeenkomsten tussen de Klant en Comm.V CH4 (BB Naturas) is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de partijen zullen worden beslecht in overeenstemming met de Belgische wetgeving en jurisprudentie.

11. Overzicht restitutie- en retourbeleid

11.1 Ons restitutie- en retourbeleid duurt 14 dagen. Als er sinds je aankoop 14 dagen zijn verstreken, kunnen we je geen volledige terugbetaling of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet het artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin je het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

Verschillende soorten goederen hoeven niet te worden geretourneerd. Bederfelijke goederen zoals voedsel, bloemen, kranten of tijdschriften kunnen niet worden geretourneerd. We accepteren ook geen producten die intieme of sanitaire goederen, gevaarlijke materialen of ontvlambare vloeistoffen of gassen zijn.

Extra artikelen die niet kunnen worden geretourneerd:

  • Cadeaubonnen
  • Downloadbare softwareproducten
  • Sommige artikelen voor gezondheid en persoonlijke verzorging

Om je retourzending te voltooien, hebben we een kassabon of aankoopbewijs nodig. Stuur je aankoop niet terug naar de fabrikant.

11.2 Restituties

Zodra je retourzending is ontvangen en gecontroleerd, sturen we je een e-mail om je te melden dat we je geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van uw restitutie. Als je wordt goedgekeurd, wordt je restitutie verwerkt en wordt het bedrag automatisch binnen een bepaald aantal dagen teruggestort op je creditcard of oorspronkelijke betaalmethode.

11.3 Te late of ontbrekende terugbetalingen

Als je nog geen terugbetaling hebt ontvangen, controleer dan eerst je bankrekening opnieuw.

Neem dan contact op met je creditcardmaatschappij, het kan even duren voordat je geld officieel wordt teruggestort.

Neem vervolgens contact op met je bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een restitutie wordt geboekt.

Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt nog steeds geen geld teruggekregen, neem dan contact met ons op via website@bbnaturas.be.

11.4 Verkoopartikelen

Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald. Saleartikelen kunnen niet worden terugbetaald.

11.5 Ruilen

We vervangen artikelen alleen als ze defect of beschadigd zijn. Als je het artikel wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuur ons dan een e-mail op website@bbnaturas.be en stuur je artikel naar: CH4 COMM. V. Ledergemstraat 65/17, 9041 Ghent Belgium

11.6 Geschenken

Als het artikel als cadeau was gemarkeerd toen het werd gekocht en rechtstreeks naar je werd verzonden, ontvang je een tegoedbon voor de waarde van je retourzending. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, wordt een cadeaubon naar je opgestuurd.

Als het artikel niet als cadeau was gemarkeerd toen het werd gekocht, of als de cadeaugever de bestelling naar zichzelf heeft laten versturen om deze later aan jou te geven, dan sturen we een terugbetaling naar de cadeaugever en zal deze op de hoogte worden gesteld van je retourzending.

Retourzendingen

Om uw product te retourneren, moet u uw product opsturen naar: CH4 COMM. V. Ledergemstraat 65/17, 9041 Ghent Belgium

Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de verzendkosten voor het retourneren van je artikel. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Afhankelijk van waar je woont, kan de tijd die het kan duren voordat je omgeruilde product je bereikt, variëren.

Als je duurdere artikelen retourneert, kun je overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. We garanderen niet dat we je geretourneerde artikel ontvangen.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via website@bbnaturas.com voor vragen over terugbetalingen en retourzendingen.

12. Contactgegevens

CH4 COMM. V.

Ledergemstraat 65/17, 9041 Gent

Belgium

Website: https://www.bbnaturas.com

Email: website@bbnaturas.com